Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Legislativa Novinky v legislativě Průkaz osoby se zdravotním postižením

Průkaz osoby se zdravotním postižením

P rotože se v poslední době na naši poradnu opakovaně obraceli klienti s dotazy týkajícími se platnosti jejich dosavadních průkazů mimořádných výhod, převážně průkazů ZTP a ZTP/P, rozhodli jsme se další ze série článků věnovaných sociální reformě zaměřit na toto téma.

Druhy průkazů osoby se zdravotním postižením a nárok na ně

Jak již bylo uvedeno v minulém článku, problematiku průkazu osoby se zdravotním postižením (dále OZP)  nově upravuje zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (z. č. 329/2011Sb.).

Nejdříve si pojďme přiblížit, kdo a na jaký průkaz bude mít nárok. I nadále budeme rozlišovat tři druhy průkazů, průkaz TP pro osoby s těžkým zdravotním postižením, ZTP pro osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením a průkaz ZTP/P pro osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením s potřebou průvodce.

V podstatě lze říci, že sociální reforma přináší jednotné posuzování pro účely příspěvku na péči dle zákona o sociálních službách (z. č. 108/2004 Sb., ve znění účinném od 1.1.2012),  pro určení nároku na příspěvek na mobilitu a pro stanovení nároku na druh průkazu.

Nárok na průkaz bude mít osoba starší jednoho roku. Je stanoveno, že na průkaz TP bude mít nárok osoba závislá na pomoci jiné osoby v I. stupni, na průkaz ZTP osoba závislá ve II. stupni a na průkaz TZP/P osoba závislá ve III. či IV. stupni. Průkaz ZTP/P bude dále náležet osobě, která není schopna zvládat základní životní potřebu v oblasti mobility nebo orientace, zde již bez ohledu na zjištěný stupeň závislosti. Jen pro úplnost dodejme, že na průkaz ZTP budou mít nárok osoby nad 18 let, které nebudou schopny zvládat potřeby v oblasti mobility nebo orientace z důvodu praktické či úplné hluchoty.

Platí tedy odvozování druhu průkazu od stupně závislosti na pomoci jiné osoby pro účely příspěvku na péči, nikoliv však závislost opačná. Z přiznání průkazu ZTP/P tedy nelze vyvozovat nárok na určitý stupeň závislosti pro účely příspěvku na péči. Mobilita a orientace patří mezi deset základních životních potřeb, které nově upravuje zákon o sociálních službách a dále prováděcí vyhláška, podrobnější informace přineseme v některém z dalších článků na téma sociální reformy 2012.

Výhody spojené s průkazem osoby se zdravotním postižením

Z našeho právního řádu mizí pojem „mimořádné výhody“, na který jsme byli zvyklí, nicméně výhody spojené s držením průkazu OZP v podstatě zůstávají zachovány. Pro přehlednost je nyní zopakujme:

Průkaz TP:
  • vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky,
  • přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech ani obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních.

Průkaz ZTP kromě výhod uvedených výše ještě:
  • bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem),
  • slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy.

Průkaz ZTP/P pak kromě výhod uvedených výše ještě:

  • bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě,

Všechny tyto výhody jsou nám dobře známé ze zrušené vyhlášky 182/1991, za určité zvýšení právní jistoty lze považovat skutečnost, že tyto výhody jsou nyní zakotveny v zákonu, tedy v předpisu s vyšší právní silou.

Platnost dosavadních průkazů

Je evidentní, že zákonodárce počítal s tím, že v době vydání zákona již budou k dispozici karty sociálních systémů. Dosavadní papírová podoba průkazů by postupně měla být bez výjimky nahrazena plastovou formou, a to za následujících podmínek:

Nově přiznávané průkazy by již měly mít pouze formu karty sociálních systémů a nárok na průkaz by měl být posouzen dle kritérií stanovených výše. Pro držitele stávajících průkazů platí, že průkazy zůstávají v platnosti, a to do data platnosti v nich vyznačeného, nejpozději však do 31.12. 2015. Toto ustanovení dle mého názoru nebrání Úřadu práce, aby současné držitele průkazu vyzval, aby si vyzvedli průkaz nový, vtělený do karty sociálních systémů, ovšem bez přeposuzování jejich nároku na průkaz.

Do doby platnosti stanovené v dosavadním průkazu, nejpozději do 31.12.2015 však bude muset dojít (alespoň dle nyní platných předpisů) k posouzení nároku na průkaz, a to za  podmínek nově stanovených. Podle dalšího přechodného ustanovení navíc dosavadní průkazy ZTP a ZTP/P osvědčují za splněnou podmínku neschopnosti zvládání základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace pro účely žádosti o příspěvek na mobilitu. Samozřejmě  jen po dobu platnosti v nich stanovenou - opět nejpozději do 31.12.2015. Tuto skutečnost jste již však určitě mnozí z vás zaznamenali, když jste žádali o příspěvek na mobilitu v průběhu měsíce ledna.

Řízení o vydání průkazu OZP

Řízení o přiznání průkazu bude zahájeno na žádost, která musí být podána na předepsaném formuláři MPSV. Formulář je možné získat např. na webové adrese portálu MPSV.

Žádost o průkaz OZP se podává na místně příslušné krajské pobočce Úřadu práce, tedy na témže místě, kde jste žádali o příspěvek na mobilitu. Úřad práce pak odešle vaši žádost příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, která vyhotoví na základě dodaných lékařských zpráv posudek  a o vydání průkazu či zamítavém rozhodnutí rozhodne opět krajská pobočka Úřadu práce.

Pokud vám bude průkaz přiznán, rozhodnutí se nevydává, pokud by vám průkaz přiznán nebyl, bude vydáno klasické rozhodnutí, proti němuž je možné se odvolat. Odvolacím orgánem bude MPSV.

Vzhled průkazu OZP

Vzhled průkazu upravuje vyhláška MPSV 424/2011 Sb. o vzoru, náležitostech a provedení karty sociálních systémů, vzoru, náležitostech a provedení potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů a vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka.

Půjde o plastovou kartu o rozměrech 54 x 86 mm. Pokud bude karta sociálních systémů vydána pouze pro účely průkazu osoby se zdravotním postižením, pak bude na přední straně obsahovat jméno držitele, dobu platnosti, druh průkazu (TP, ZTP, ZTP/P) a symbol zdravotního postižení držitele průkazu (v našem případě obvykle piktogram nevidomého). Dále bude na přední straně fotografie držitele průkazu o rozměrech 19,1 x 19,1 mm. Zadní strana pak bude obsahovat údaj, že jde o kartu sociálních systémů, její číslo, logo a název Úřadu práce. Pokud bude karta využívána jen jako průkaz OZP, bude obsahovat i datum narození jejího držitele.

V příštím díle našeho seriálu věnovaného sociální reformě 2012 se budeme zabývat, nevyžádá-li si aktuální poptávka něco jiného, příspěvkem na zvláštní pomůcku.

Za sociálně právní poradnu SONS
Luboš Zajíc


 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

05_prijezd_2409-2357
narozky2
P6231619
bezpecnost-na-prejez...
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.