Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Legislativa Novinky v legislativě Příspěvek na zvláštní pomůcku z pohledu zrakově postižených

Příspěvek na zvláštní pomůcku z pohledu zrakově postižených

D nešní článek, jak bylo avizováno v předchozím dílu seriálu příspěvků věnovaných „sociální reformě 2012“, bude věnován příspěvku na zvláštní pomůcku. Nejedná se o žádné novum, tuto dávku známe již z dob minulých, nicméně přijetím zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (z. č. 329/2011 Sb.) došlo k mnoha změnám, které se pokusíme popsat.

Podívejme se na probíranou problematiku z hlediska potencionálního žadatele. Nejdříve by se takový žadatel měl pokusit odpovědět na otázku, zda vůbec patří do okruhu osob, které mají na příspěvek nárok. Samozřejmě, žádost může podat každý, ale podstupovat radovánky se sháněním a vyplňováním formulářů bez trochy zamyšlení předem?

Kdo má na příspěvek na zvláštní pomůcku nárok?

Jsou to osoby s vadou nosného či pohybového ústrojí, dále osoby s těžkým postižením zraku a sluchu, přičemž toto postižení musí mít charakter dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se v souladu s jinými právními předpisy i v tomto zákoně považuje zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá či má trvat déle než jeden rok.

Na příspěvek na zvláštní pomůcku mají nárok osoby od jednoho roku věku, odlišná věková hranice je stanovena jen pro nárok na příspěvek na pořízení motorového vozidla a příspěvek na úpravu bytu (3 roky) a na pořízení vodicího psa (15 let).

Na tomto místě však čtenáře důrazně upozorňujeme, že příspěvek na pořízení motorového vozidla je dostupný pouze osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí a osobám s těžkou nebo hlubokou mentální retardací, příspěvek na úpravu bytu pak jen prvně jmenovaným. Osobám se zrakovým postižením není přes snahu SONS o zpřístupnění příspěvku na úpravu bytu dostupný žádný z nich.

Aby osoba měla na příspěvek na zvláštní pomůcku nárok, musí splnit ještě následující podmínky:
 • zvláštní pomůcka umožní osobě sebeobsluhu nebo ji potřebuje k realizaci pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělávání anebo ke styku s okolím;
 • osoba může zvláštní pomůcku využívat ve svém sociálním prostředí.

Řekněme, že jste dle vašeho úsudku prošli výše načrtnutým sítem, o čem uvažovat dále?

Kategorie zrakového postižení

Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (dále zákon o dávkách) obsahuje přílohu, v níž jsou uvedeny jednotlivé druhy zdravotního postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a také tzv. kontraindikace, tedy zdravotní stavy přiznání příspěvku vylučující. Těžké zrakové postižení je uvedeno pod bodem 2. přílohy a je rozděleno do čtyř kategorií, a) až d). Jde o následující kategorie:
 1. úplná nevidomost obou očí, ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí,
 2. praktická nevidomost obou očí, zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 1/60 (0,02) - světlocit s jistou projekcí nebo omezení zorného pole do 5 - 10 stupňů od bodu fixace, bez omezení zrakové ostrosti,
 3. těžká slabozrakost obou očí, zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 3/60 (0,05) - lepší než 1/60 (0,02),
 4. ztráta jednoho oka nebo ztráta visu jednoho oka se závažnější poruchou zrakových funkcí na druhém oku, visus vidoucího oka roven nebo horší než 6/60 (0,10) nebo koncentrické zúžení zorného pole do 45 stupňů od bodu fixace.

Výše uvedené kategorie nám budou sloužit jako vodítko pro určení, na kterou konkrétní pomůcku má jednotlivá osoba nárok.

Pro pořádek ještě dodejme, že jako kontraindikace pro nárok na příspěvek na vodicího psa jsou uvedeny hluchoněmost a těžká polyvalentní alergie a alergie na zvířecí srst. Kontraindikací pro nárok na příspěvek na kteroukoliv zvláštní pomůcku jsou duševní poruchy, poruchy chování a poruchy intelektu se závažnou poruchou, s narušením rozpoznávacích a ovládacích schopností, stavy závislosti na návykové látce nebo návykových látkách, způsobují-li nemožnost užívání pomůcky.

Na jaké pomůcky můžeme příspěvek získat?

Seznam zvláštních pomůcek najdeme ve vyhlášce o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (vyhláška MPSV ze dne 29.11.2011, (č.388/2011 Sb.).

Osobám se zrakovým postižením všech kategorií a) až d) uvedeným výše je dostupný příspěvek na tyto pomůcky:
 1. kalkulátor s hlasovým výstupem,
 2. digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem,
 3. digitální zápisník pro zrakově postižené s hlasovým výstupem nebo braillským displejem,
 4. speciální programové vybavení pro zrakově postižené.

Osobám se zrakovým postižením kategorií a) a b)
 1. vodicí pes,
 2. slepecký psací stroj,
 3. DYMO kleště,
 4. elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé,
 5. elektronická komunikační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé,
 6. indikátor barev pro nevidomé,
 7. měřící přístroje pro domácnost s hlasovým nebo hmatovým výstupem,
 8. braillský displej pro nevidomé,
 9. tiskárna reliéfních znaků pro nevidomé,
 10. hlasové popisovače pro nevidomé a hluchoslepé.

Osobám se zrakovým postižením kategorií a), b) a c)
 1. diktafon

Osobám se zrakovým postižením kategorií b), c) a d)
 1. kamerová zvětšovací lupa,
 2. digitální zvětšovací lupa.

I nynější právní úprava obsahuje ustanovení, které umožňuje získání příspěvku na pomůcku v příloze vyhlášky neuvedenou, v takovém případě se posuzuje, zda je tato konkrétní zvláštní pomůcka z hlediska využití srovnatelná s druhy a typy zvláštních pomůcek v příloze uvedenými.

Z výčtu je patrné, že byly zachovány všechny zásadní pomůcky, oproti vyhlášce 182/1991 nebyly zařazeny jen finančně méně náročné pomůcky jako slepecké hodinky a budík, z náročnějších pak dvoukolo. V nové právní úpravě také postrádáme možnost úhrady nákladů spojených se zácvikem k užívání zvláštních pomůcek.

Novinkou je pak zákonem o dávkách stanovená podmínka poskytnutí příspěvku na pořízení vodicího psa pouze v případě, že fyzická či právnická osoba, která psa vycvičila a předala, je členem mezinárodní organizace sdružující výcvikové školy.  Tato podmínka se v poslední době stala předmětem mediálního zájmu. Dovolujeme si zde vyjádřit názor, že ač z hlediska některých cvičitelských subjektů a některých uživatelů jde o neodůvodněnou komplikaci, považujeme tuto podmínku za velice rozumnou. Věříme, že povede ke zkvalitnění výcviku vodicích psů, tedy k vyšší bezpečnosti a komfortu jejich uživatelů.

Výše příspěvku

Nyní již víme kdo a na jakou pomůcku může příspěvek získat, pojďme si přiblížit, jak bude stanovena jeho výše .

Za pozitivum nové právní úpravy lze snad označit, že pravidla by nyní měla být všude a pro všechny stejná. Výše příspěvku se stanoví tak, aby spoluúčast osoby (žadatele) činila 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny pomůcky, nejméně však 1 000 Kč.

Z předchozí věty pozornému čtenáři správně vyplývá alternativa, že je možné žádat o příspěvek i na pomůcku, která již zakoupena byla, a to až do 12 měsíců od jejího zakoupení.

U pomůcky, jejíž cena je nižší než 24000 Kč, se příspěvek poskytne jen v případě, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných nižší než osminásobek životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob podle zákona o životním a existenčním minimu. Životní minimum jednotlivce činí v současnosti 3 410 Kč, osminásobek je 27 280 Kč. Pokud spolu žijí dvě zletilé  osoby, pak se pro výpočet jejich životního minima sčítají částky 3 140 a 2 830, společně 5 970 Kč, pak osminásobek jejich životního minima činí 47 760 Kč

Za společně posuzované osoby jsou považovány rodiče a děti, manželé, dále všechny v bytě společně žijící osoby. Přesné vymezení viz § 4 zákona o životním a existenčním minimu (z. č. 110/2006 Sb., v platném znění).

U pomůcek s cenou od 24 000 Kč výše se již tento příjmový test neprovádí, nárok na příspěvek má každý žadatel splňující stanovené podmínky.

Ze zákonem určené desetiprocentní spoluúčasti je možné stanovit výjimku, její přiznání bude posuzovat Krajská pobočka Úřadu práce, v takovém případě se kromě příjmové situace budou posuzovat i celkové sociální a majetkové poměry žadatele a osob s ním společně žijících. Spoluúčast ve výši 1 000 Kč je nutná vždy.

Řízení o žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku

Řízení se zahajuje podáním žádosti na tiskopisu předepsaném Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV). Formulář ve formátu PDF je opět dostupný na webových stránkách MPSV.

Žádost je třeba podat na místně příslušné Krajské pobočce Úřadu práce. Zákon stanoví tyto náležitosti:

jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, rodinný stav, místo trvalého pobytu žadatele, obdobné údaje o společně posuzovaných osobách. zákonem je také vyžadováno označení praktického lékaře registrujícího žadatele, dále doklad o výši příjmu žadatele o dávku a společně posuzovaných osob v rozhodném období, kterým je kalendářní čtvrtletí předcházející kalendářnímu měsíci, ve kterém  byla podána žádost. Za příjmy pro účely příspěvku na žádost o zvláštní pomůcku se považují mimo jiné příjmy ze závislé činnosti (mzda, plat), příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, ale i příjmy plynoucí z pobírání invalidního důchodu. Do příjmu se však nezapočítává příspěvek na péči.

Bude samozřejmě dobré, pokud k žádosti bude připojena zpráva odborného lékaře dokládající zdravotní stav, který odůvodňuje žádost o konkrétní pomůcku, v našem případě tedy nejčastěji zpráva odborného očního lékaře.

Dále musí žádost obsahovat druh zvláštní pomůcky a doklad osvědčující cenu zvláštní pomůcky nebo její předpokládanou cenu a způsob výplaty příspěvku. Žadatel si zvolí určení způsobu výplaty dávky. Příspěvek je možné čerpat prostřednictvím karty sociálních systémů, a to platební funkcí karty, převodem na příjemcem určený platební účet nebo v hotovosti.

Pro lhůty rozhodování platí ustanovení správního řádu, tedy správní orgán je povinen rozhodovat bez zbytečných odkladů, nelze-li rozhodnout bezodkladně, pak do třiceti dnů, tuto lhůtu lze však prodloužit. Navíc uvedené lhůty neběží při přerušení řízení na dobu, po kterou okresní správa sociálního zabezpečení posuzuje zdravotní stav žadatele o příspěvek. O toto posouzení požádá samo příslušné pracoviště ÚP.

Proti nepravomocnému rozhodnutí Krajské pobočky ÚP je možné se odvolat, odvolacím orgánem je MPSV. Platí klasická pravidla pro odvolací lhůty ve správním řízení, tedy 15 dnů od oznámení rozhodnutí.

Povinnosti žadatele a příjemce příspěvku na zvláštní pomůcku

Žadatel je ze zákona povinen:
 • podrobit se lékařskému vyšetření svého zdravotního stavu dle pokynů okresní či České správy sociálního zabezpečení, předložit žádané lékařské zprávy, které jsou významné pro vypracování posudku, popř. poskytnout jinou žádanou součinnost za tímto účelem.

Příjemce (tedy úspěšný žadatel) příspěvku má pak za povinnost získaný příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátit, pokud ode dne vyplacení příspěvku:
 • Nepoužije do tří měsíců celého příspěvku na nákup pomůcky, upozorňujeme, že zde došlo ke změně oproti donedávna platné úpravě, kdy lhůta pro pořízení pomůcky činila 6 měsíců,
 • do šedesáti kalendářních měsíců (pěti let) pozbude vlastnictví pomůcky, na kterou byl příspěvek určen,
 • do šedesáti měsíců přestane pomůcku užívat; zde však platí několik výjimek. Příspěvek ani poměrná část se nevrací, pokud příjemce přestal pomůcku užívat z důvodu změny zdravotního stavu. Tato výjimka platí též v případě příspěvku na pořízení vodicího psa, pokud pes zemře nebo ztratí dovednosti vodicího psa z důvodu onemocnění či úrazu, ke kterému dojde bez zavinění uživatele. Poslední výjimkou je pak situace, kdy příjemce příspěvku zemře.

Příjemce příspěvku je povinen písemně ohlásit Úřadu práce skutečnosti uvedené výše do osmi dnů od doby, kdy nastaly.

Závěr

To zásadní na závěr: příspěvek na zvláštní pomůcku se díky nové právní úpravě stal nárokovou dávkou, zmizelo ono kouzelné slůvko „může“. Znamená to, že pokud žadatel splní v zákoně stanovené podmínky, pak má na příspěvek na zvláštní pomůcku nárok.

Ač je tento článek obsáhlý, přece není vyčerpávajícím přehledem platné právní úpravy týkající se byť jen jediného probíraného právního institutu. Přejme si, aby nám současná právní úprava umožnila získat takové pomůcky, které přispějí k našemu spokojenému životu a sníží naše zrakové znevýhodnění.

Na vaše zvídavé dotazy jsme i nadále připraveni odpovídat na kontaktech Sociálněprávní poradny SONS ČR.

Luboš Zajíc


 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

P6231623
18-opava-jakartovice
konference-karvina05
P6265897
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.