Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Legislativa Novinky v legislativě Dávky pro osoby se zdravotním postižením (Ochrance.cz)

Dávky pro osoby se zdravotním postižením (Ochrance.cz)

K jakým změnám došlo od 1. 1. 2012? Dosavadní zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, a prováděcí vyhlášku č. 182/1991 Sb. nahradil zcela nový zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Původních 8 dávek (jednorázový příspěvek na opatření zvláštních pomůcek, příspěvek na úpravu bytu, příspěvky na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla, příspěvek na provoz motorového vozidla, příspěvek na individuální dopravu, příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže, příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům a bezúročné půjčky) nahradily dvě zcela nové:

a)    příspěvek na mobilitu,
b)    příspěvek na zvláštní pomůcku.

Kdo má nárok na příspěvek na mobilitu?
Nárok na příspěvek na mobilitu má osoba starší 1 roku:
 • která není schopna zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace,
 • opakovaně se v kalendářním měsíci dopravuje nebo je dopravována
 • a nejsou jí poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče.

Jak probíhá posuzování zdravotního stavu?
Schopnost osoby zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace se pro nárok na příspěvek na mobilitu posuzuje stejným způsobem jako pro účely příspěvku na péči. Více informací naleznete v letáku „Příspěvek na péči“.

Novinkou je, že pro řízení o příspěvku na mobilitu a řízení o příspěvku na péči stačí jediný posudek. Jestliže tedy byl zdravotní stav žadatele o příspěvek na mobilitu již posouzen pro účely příspěvku na péči, vychází krajská pobočka úřadu práce při rozhodování o příspěvku na mobilitu z tohoto posudku. V ostatních případech požádá krajská pobočka úřadu práce okresní správu sociálního zabezpečení o posouzení schopnosti zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace.

Jak prokážu, že se opakovaně dopravuji?
Splnění podmínky opakovaného dopravování prokazuje žadatel čestným prohlášením.

Jaká je výše příspěvku na mobilitu?
Výše příspěvku na mobilitu činí za kalendářní měsíc 400,- Kč.

Na jaké zvláštní pomůcky se příspěvek poskytuje?
Zákon výslovně zmiňuje příspěvek poskytovaný na pořízení motorového vozidla, úpravu bytu a na pořízení vodícího psa. Seznam dalších zvláštních (kompenzačních) pomůcek stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 388/2011 Sb. – plné znění lze nalézt na webových stránkách http://portal.gov.cz nebo http://socialnireforma.mpsv.cz ).

Lze získat příspěvek i na stropní zvedací systémy, schodišťové plošiny a schodolezy?
Nikoli. Tyto pomůcky podléhají zvláštnímu režimu. Poskytují se totiž na základě písemné smlouvy o výpůjčce, kterou uzavírá s osobou jménem státu Úřad práce České republiky, a to prostřednictvím krajské pobočky.

Kdo má nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku?
Obecně má nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku osoba, která:
 • je starší 1 roku (neplatí pro pořízení vodícího psa a motorového vozidla)
 • má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo
 • těžké sluchové postižení anebo
 • těžké zrakové postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku.

Zákon dále přiznání pomůcky podmiňuje tím, že:
 • zvláštní pomůcka umožní osobě sebeobsluhu nebo ji potřebuje k realizaci pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělávání anebo ke styku s okolím; přitom se přihlíží i k dalším pomůckám, zdravotnickým prostředkům, úpravám a předmětům, které osoba využívá,
 • osoba může zvláštní pomůcku využívat nebo může zvláštní pomůcku využívat ve svém sociálním prostředí.

Kdo má nárok na příspěvek na pořízení motorového vozidla?
Nárok na příspěvek na pořízení motorového vozidla má osoba, která:
 • je starší 3 let,
 • opakovaně se v kalendářním měsíci dopravuje,
 • je schopna řídit motorové vozidlo nebo je schopna být převážena motorovým vozidlem,
 • má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo
 • těžkou nebo hlubokou mentální retardaci nebo stav na rozhraní těžké mentální retardace a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku.

Kde najdu výčet zdravotních postižení, která odůvodňují přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku?
Tato zdravotní postižení jsou uvedena v Příloze k zákonu č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Příloha uvádí i zdravotní stavy vylučující přiznání příspěvku.

Jaká je maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku?
Maximální výše příspěvku na jednu zvláštní pomůcku činí 350.000,- Kč, na pořízení motorového vozidla je to 200.000,- Kč.

Součet vyplacených příspěvků nesmí v 5 letech (60 kalendářních měsících po sobě jdoucích) přesáhnout částku 800.000,- Kč.

Za jakých podmínek je poskytován příspěvek na pomůcku, jejíž cena je nižší než 24.000,- Kč?
V tomto případě se příspěvek poskytne jen tehdy, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných nižší než osminásobek životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob podle zákona o životním a existenčním minimu (částka životního minima jednotlivce činí měsíčně 3.410,- Kč; částky životního minima dalších společně posuzovaných osob jsou uvedeny v informačním letáku „Dávky pomoci v hmotné nouzi“).

Spoluúčast osoby v tomto případě činí 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky, nejméně však 1.000,- Kč.  

Je-li můj příjem vyšší než osminásobek životního minima, nemám u pomůcky, jejíž cena je nižší než 24.000,- Kč, na příspěvek vůbec nárok?
Ne tak docela. Z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména žádá-li osoba opakovaně o příspěvek na různé zvláštní pomůcky, jejichž cena je nižší než 24.000,- Kč, lze tento příspěvek poskytnout, i když příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných přesahuje částku životního minima.

Jaká je výše spoluúčasti u příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky, jejíž cena je vyšší než 24.000,- Kč?
Spoluúčast osoby činí 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky.

Jestliže osoba nemá dostatek finančních prostředků k této spoluúčasti, krajská pobočka úřadu práce určí nižší výši spoluúčasti, minimálně však 1.000,- Kč, s přihlédnutím:
 • k míře využívání zvláštní pomůcky,
 • k příjmu osoby a příjmu osob s ní společně posuzovaných podle zákona o životním a existenčním minimu a
 • k celkovým sociálním a majetkovým poměrům.

Po jaké době mohu opětovně žádat o příspěvek na pořízení motorového vozidla?
Tato doba se podstatně prodloužila, a to na 10 let od posledního přiznání příspěvku. Uvedená lhůta neplatí, resp. se zkracuje, jestliže osoba příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátila, popřípadě jí bylo jeho vrácení prominuto.

Jaký úřad o dávkách rozhoduje, na jaký úřad se mám s žádostí o dávku obrátit?
Úřad práce České republiky – krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu.

Kam mohu podat odvolání?
Odvolání adresujte Ministerstvu práce a sociálních věcí prostřednictvím příslušné krajské pobočky úřadu práce, která ve věci rozhodovala v prvním stupni.

Před podáním odvolání je vhodné seznámit se s posudkem, na jehož základě bylo rozhodnutí prvního stupně vydáno.

Mohu podat proti rozhodnutí o odvolání žalobu?
Ano, od 1. 1. 2012 lze podat správní žalobu i proti odvolacímu rozhodnutí ve věci dávek pro osoby se zdravotním postižením. Více informací o správní žalobě naleznete v informačním letáku „Soudní ochrana proti rozhodnutí správních orgánů“.

Je možné, aby mi tyto dávky zabavil exekutor?
Nikoli. Uvedené dávky nepodléhají výkonu rozhodnutí a nemohou být předmětem dohody o srážkách.

Dojde ke zrušení mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany (tzv. průkazek TP, ZTP a ZTP/P)?
Nikoli. Průkazy mimořádných výhod osvědčující stupeň mimořádných výhod vydané podle předpisů účinných do dne nabytí účinnosti tohoto zákona zůstávají v platnosti i po tomto dni, a to do uplynutí doby platnosti vyznačené v těchto průkazech, nejdéle však do 31. prosince 2015.

Jakým způsobem si mohu po 31. 12. 2011 požádat o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením?
Žádosti se podávají na tiskopisu předepsaném Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Nové průkazy budou mít jiný vzhled, neboť je nahradí tzv. karta sociálních systémů, která bude sloužit i jako průkaz osoby s těžkým zdravotním postižením (průkaz TP) nebo průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením (průkaz ZTP) anebo průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením s potřebou průvodce (průkaz ZTP/P). Zachovány jsou i výhody s ní spojené.

© Kancelář veřejného ochránce práv, leden 2012


 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

p1140736
06_prijezd_2509-0007
15
P6231616
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.