Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Legislativa Novinky v legislativě Novela zákona č. 361/2000 Sb., §67, použití parkovacího průkazu

Novela zákona č. 361/2000 Sb., §67, použití parkovacího průkazu

J ak jste byli již několikrát informováni, došlo k významné novelizaci zákona o silničním provozu (z. č. 361/2000 Sb.). Díky pozměňovacímu návrhu SONS prosazovanému v Poslanecké sněmovně s podporou angažované veřejnosti došlo ke změně původního návrhu ustanovení § 67, které upravuje pro nás podstatný „parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením“.

Původní senátní návrh osoby zrakově postižené vylučoval z okruhu osob, které by na tento průkaz měly nárok. K takové úpravě naštěstí nedošlo, takže z hlediska osob se zrakovým postižením mají na parkovací průkaz nárok i nadále držitelé průkazu ZTP a ZTP/P.

Platnost nynějších průkazů O1 je omezena platností v nich vyznačenou s tím, že platí nejpozději do 31.12. roku 2012. Do té doby je třeba si zažádat o vydání nového parkovacího průkazu, který průkaz O1 nahradí. Agendu související s parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením mají na starosti úřady obcí s rozšířenou působností. Zvýhodnění, která průkaz přináší, zůstávají prakticky nezměněná od předchozí úpravy, patří k nim možnost porušení zákazu stání, zákazu vjezdu, kde je zákaz zeslaben značkami „JEN ZÁSOBOVÁNÍ“, „MIMO ZÁSOBOVÁNÍ“, „JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA“ a „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“. Dále jde o možnost vjezdu do „pěších zón“. Všechny tyto výhody je možné využít jen v jednotlivých případech, je-li to naléhavě nutné a není-li ohrožena bezpečnost a plynulost provozu. Dále průkaz samozřejmě zpřístupňuje parkoviště vyhrazená vozidlům pro osoby se zdravotním postižením. Poslední výhodou je pak možnost žádosti o zřízení vyhrazeného parkoviště.

Je třeba mít na paměti, že vozidlo je možné označit parkovacím průkazem pouze tehdy, je-li ve vozidle držitel průkazu, který musí být zároveň schopen doložit průkazem ZTP či ZTP/P oprávněnost užití parkovacího průkazu.

Pro zájemce přikládám aktuální znění § 67 zákona o silničním provozu (z. č. 361/2000 Sb., ve znění účinném po novelizaci zákonem č. 133/2011 Sb.).

Luboš Zajíc
_________________________________________________________________

§ 67

Speciální označení vozidel a osob

(1) Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (dále jen „parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením“), označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou (dále jen „označení O 2“) nebo označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu stanovené prováděcím právním předpisem smějí užívat jen osoby, které toto označení obdrží od příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo od oprávněného orgánu v zahraničí.

(2) Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností osobě, které byly přiznány mimořádné výhody II. stupně s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou nebo III. stupně podle jiného právního předpisu24).

(3) Označení O 2 vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností držiteli řidičského oprávnění, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. stupně z důvodu postižení úplnou nebo praktickou hluchotou.

(4) Vozidlo lze označit parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením pouze v případě, řídí-li vozidlo nebo je-li ve vozidle přepravována osoba, která je držitelem parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením podle odstavce 1. Přepravovaná osoba je povinna prokázat na výzvu policisty nebo strážníka obecní policie, že jí byly přiznány mimořádné výhody podle jiného právního předpisu24), které ji opravňují k užívání vozidla označeného parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením.

(5) V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, nemusí po dobu nezbytně potřebnou řidiči motorového vozidla označeného parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením a lékaři konající návštěvní službu podle odstavce 1, dodržovat zákaz stání a zákaz stání vyplývající z dopravní značky „zákaz stání“; přitom nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

(6) V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, mohou vozidla označená parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením vjíždět i tam, kde je značka „Zákaz vjezdu“ omezena dodatkovými tabulkami „JEN ZÁSOBOVÁNÍ“, „MIMO ZÁSOBOVÁNÍ“, „JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA“ a „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“.

(7) V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, mohou vozidla označená parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením vjíždět i do oblasti označené dopravní značkou „Pěší zóna“.

(8) Na vyhrazeném parkovišti pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením je vozidlům bez tohoto označení zakázáno zastavení a stání.

(9) Silniční úřad může na základě žádosti osoby, které byl vydán parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením, vydat rozhodnutí o zřízení vyhrazeného parkoviště v místě bydliště podle jiného právního předpisu25). Silniční správní úřad vykonává podle jiného právního předpisu1) dohled nad řádným užíváním vyhrazeného parkoviště.

(10) Ke svému označení jako účastníci provozu na pozemních komunikacích užívají osoby nevidomé bílé hole a osoby hluchoslepé červenobílé hole.

(11) Prováděcí právní předpis stanoví druhy, vzory a provedení speciálních označení vozidel a osob. 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

hipo6
cyklomaraton-k24-201...
IMG_5437
p1140741
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.