Stanovisko SONS k návrhu změn některých vyhlášek (SONS)

V ážení, v příloze najdete stanovisko naší organizace, které bylo odesláno na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Toto stanovisko se týká materiálu obsahujícího návrh na změnu dvou vyhlášek. 1) vyhlášky č. 388/2011 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, 2) vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Ad 1.
Jde o vyhlášku, kterou se stanoví zdravotní stavy, které lze považovat za podstatné omezení pohyblivosti a orientace pro účely přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením. V případě postižení zrakového byly „diagnózy“, při kterých bude náležet průkaz ZTP či ZTP/P, převzaty z naposledy platného znění vyhlášky 182/1991 Sb.

Jedná se tak o splnění slibů, ke kterým se MPSV hlásilo při návrhu změn zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Lze říci, že posuzování nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením se tak v mnohém vrací do období před 1. lednem 2012. S tímto návrhem SONS vyslovuje souhlas.

Ad 2.

Navržená změna prováděcí vyhlášky k zákonu o sociálních službách obsahuje relativně více změn, z hlediska uživatele sociálních služeb lze za nejpodstatnější považovat navržený nárůst maximálních limitů úhrad za sociální služby. Např. u průvodcovských a předčitatelských služeb se jedná o zvýšení limitu ze 120 na 130 Kč za hodinu. S tímto návrhem SONS vyjadřuje nesouhlas, odůvodnění tohoto postoje najdete pod bodem b) přiloženého stanoviska.

3. V závěru naše stanovisko obsahuje připomínku, která se týká nesouhlasu SONS se zrušením dávky pro držitele vodicích psů, tedy příspěvku na krmivo a veterinární péči. Toto téma s připomínkovaným materiálem systematicky nesouvisí, ale SONS využívá každé příležitosti komunikace s MPSV, aby na tento problém upozornila.

Máme v úmyslu se zúčastnit ústního vypořádání připomínek, ostatně o výsledku připomínkového řízení bude nejlépe svědčit finální podoba prováděcích předpisů.

Za právní odd. SONS zprávu podává

Luboš Zajíc
________________________________________

Ministerstvu práce a sociálních věcí

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR

Stanovisko Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR

k návrhům
a) vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
č. j. 2013/64703-51
b) vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
č. j. 2013/64701-51Ad a)
K předloženému návrhu změny vyhlášky č. 388/2011 Sb., nemáme žádné připomínky.

Oceňujeme, že zdravotní stavy, které lze považovat za podstatné omezení pohyblivosti a orientace pro účely přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením, byly v případě postižení zrakového převzaty z posledního platného znění vyhlášky 182/1991 Sb.

Ad b)
K čl. I. bodu 2., 4., 5., 8., 9., 11.

Nedomníváme se, že by bylo vhodné navyšovat maximální výše úhrad sociálních služeb.

Odůvodnění
K navýšení těchto úhrad došlo naposledy s účinností od 1. ledna 2012.

Např. u limitu úhrady za průvodcovské a předčitatelské služby je navržen růst ve výši 8,3 %. V důvodové zprávě je kladen důraz na argumentaci růstem spotřebitelských cen a potřebným zvýšením participace ze strany uživatelů.  Ovšem druhé z podstatných kritérií, které by při úvahách o navýšení limitů úhrad mělo být bráno velmi vážně, tedy příjmy a s nimi související kupní síla uživatelů sociálních služeb, je dosti potlačeno.

Jedním z příjmů, který by měl uživatelům k pokrytí nákladů za sociální služby sloužit, je příspěvek na péči. Jeho výše se však od roku 2007 nezměnila ani jednou, a to s odhlédnutím od radikálního snížení příspěvku pro osoby starší 18 let závislé na péči v I. stupni. Dalším zdrojem, který pak často slouží k úhradě sociálních služeb, je invalidní/starobní důchod. U této dávky sice k valorizaci došlo, nicméně pravděpodobně ne k takovému nárůstu, který by navržený růst limitů úhrad ospravedlňoval.

C)
Poslední připomínkou, kterou nemůžeme pominout, ač přímo nesouvisí s navrženým materiálem, je téma, jež je pro určitou skupinu úplně a prakticky nevidomých, jejichž zájmy naše organizace hájí, vnímáno jako velmi palčivé.

Na mysli máme zrušení dávky pro držitele vodicích psů, a to příspěvku na veterinární péči a krmivo.

Ke zrušení bez jakékoliv náhrady došlo k 1. lednu 2012.

Nebudeme na tomto místě popisovat detailní možnosti řešení této bez náhrady zrušené dávky, v tomto odkazujeme na materiál námi zaslaný např. v dubnu 2013 v souvislosti s meziresortním připomínkovým řízením týkajícím se posledních změn zákona o sociálních službách a zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Považujeme tuto záležitost za skutečně naléhavou a jsme připraveni ji prosazovat při každé příležitosti, při níž bude docházet k legislativním změnám klíčových právních předpisů. Velmi bychom uvítali, kdyby Váš resort v této věci znovu promyslel všechny dříve uvedené argumenty.

Věříme v možnost nalezení oboustranně přijatelného řešení.

v Praze dne 11. 11.2013
Mgr. Luboš Zajíc
pracovník právního odd. SONS
Mgr. Václav Polášek
prezident SONS 
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.