Vstupuje v platnost zákon č. 331/2012 Sb. (NRZP)

V ážení přátelé, už jsem Vás seznámil s tím, že od 1. 12. 2012 vstupuje v platnost zákon č. 331/2012 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti sociálního zabezpečení. Především se umožňuje souběh rodičovského příspěvku s příspěvkem na péči. Upozorňuji Vás, že v této věci je potřeba být aktivní.

To znamená, že pokud v některé rodině je dítě se zdravotním postižením, které by mohlo obdržet příspěvek na péči, ale příspěvek na péči nebyl přiznán z důvodu pobírání rodičovského příspěvku, tak je nezbytné o příspěvek na péči požádat Úřad práce na příslušném formuláři. Obdobně je tomu i opačně. Rodina, která pobírala příspěvek na péči u dítěte do 4 let věku a nepobírala rodičovský příspěvek, si o něj může požádat. Pravděpodobná výše rodičovského příspěvku bude stanovena tak, že by měla činit podíl z částky 220 000,- korun za 48 měsíců. Záleží také na tom zda rodina již nějakou částku z rodičovského příspěvku vyčerpala. Přivítáme, když nás budete informovat o výši rodičovského příspěvku, která Vám byla takto přiznána.

Další změnou, která platí od 1. 12. 2012 je zvýšení příspěvku na péči o 2000,- korun u dětí od 4 – 7 let věku dítěte, a to u příjemců III. a IV. stupně příspěvku na péči. Tato změna by měla být provedena pravděpodobně automaticky, bez žádosti, protože vyplývá ze zákona. Přesto Vám doporučuji, abyste se na Úřadech práce informovali. V případech, kdy je zvýšen příspěvek na péči o 2000,- korun z důvodu nízkých příjmů do dvojnásobku životního minima, tato dávka zanikne v případě, že toto zvýšení se týká dítěte v uvedené věkové kategorii pobírající III. a IV. stupeň příspěvku na péči.

Další změnou je možnost požádat o příspěvek na mobilitu i v pobytových zařízeních sociální péče. Tady je nezbytné, aby si každý žadatel požádal na Úřadu práce o příspěvek na mobilitu. Upozorňuji jen, že zákon stanoví, že tento příspěvek bude přiznáván pouze z důvodů hodných zvláštního zřetele.

Poslední změnou, která je platná od 1. 12. 2012 je možnost přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku – na pořízení schodišťové plošiny, schodišťové sedačky nebo stropního zvedacího systému. Pokud již někdo měl požádáno o zapůjčení tohoto zařízení, je možné tuto žádost stáhnout a požádat o příspěvek. Bohužel v zákoně jsou dvě ustanovení, která jsou méně příznivá. Stanoví, že žádost o příspěvek na schodišťové plošiny a další zařízení je možné podat pouze v případě, že je souhlas vlastníka nemovitosti s montáží tohoto zařízení. Zákon také stanoví, že příspěvek může být poskytnut jen v případě, jestliže odstranění bariéry nelze dosáhnout prostřednictvím schodolezů. Při žádosti je potřeba nabídnout, na výzvu krajské pobočky ÚP, alespoň dva návrhy řešení odstranění bariéry včetně ceny. Pokud jde o schodolez, doporučuji jako základní argumentaci  to, že schodolez neumožňuje samostatný pohyb. Je potřeba asistent, který není vždy k dispozici a tato skutečnost velmi ztěžuje samostatnost pohybu. Dále je možné uvést, že schodolez nelze prakticky využít u elektrických vozíků. Pokud jde o předložení dvou návrhů řešení odstranění bariéry, doporučuji oslovit rovnou dvě firmy, které předloží svoji nabídku a žadatel si z jedné z nich vybere.

Vážení přátelé,

ještě Vás upozorňuji, že dnem 31. 12. 2012 končí platnost označení aut osob se zdravotním postižením  - dopravní značka O2. Jedná se o onen symbol vozíčkáře. Od 1. 1. 2013 musí mít každá osoba, která má problémy s mobilitou a je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, místo označení O2 parkovací průkaz. Parkovací průkaz Vám vydá odbor sociální péče Vaší obce s rozšířenou působností po předložení průkazu ZTP nebo ZTP/P a dodání jedné průkazové fotografie. Prosím, abyste na tuto věc nezapomněli. Doporučuji Vám se co nejdříve dostavit a vyzvednout parkovací průkaz.

Vážení přátelé,

ještě si Vás dovolím upozornit na jednu věc. V § 35, odst. 4, zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením se uvádí, že v případě, že osoba požádá o průkaz osoby se zdravotním postižením a tento průkaz je jí přiznán, rozhodnutí se nevydává. Vydává se jen v případě zamítnutí žádosti. Dle našich zkušeností se tak postupuje i v případech, kdy žadatel si požádá například o průkazku ZTP, byla mu však přiznána pouze průkazka TP. Žadatel  nedostal žádné rozhodnutí s tím, že mu bylo vyhověno. Obdrží pouze záznam, či oznámení, že si může průkazku vyzvednout. Ve skutečnosti však žadateli nebylo vyhověno, protože on žádal o jiný typ průkazky. Úřady práce tuto věc řešily různě a nechtěly připustit možnost odvolání. Požádali jsme o stanovisko legislativní odbor MPSV ČR. Dle jejich předběžného ústního vyjádření má občan samozřejmě právo se odvolat i v případě oznámení, že mu byla přiznána průkazka například TP a když on žádal o průkazku ZTP. Postupuje se stejně jako při jiných odvoláních. Podle sdělení MPSV ČR budou ÚP instruovány, aby v této věci ppostupovaly jednotně.

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR 
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.